Privacyverklaring

Kinderpraktijk Welzijn hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens en neemt hierbij de betreffende wet- en regelgeving, waaronder de AVG  (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in acht.

Persoonsgegevens

Kinderpraktijk Welzijn verwerkt enkel persoonsgegevens die nodig zijn voor de volgende doeleinden: administratie, gedegen diagnostiek en behandeling, contact met cliënten. De gegevens die hiervoor nodig (kunnen) zijn, omvatten: naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gegevens omtrent etnische afkomst, gegevens over gezins- en schoolsituatie, gezondheidsgegevens. Kinderpraktijk Welzijn zal de persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waar deze voor zijn verstrekt. Wanneer toestemming vereist is voor de verwerking van gegevens zal Kinderpraktijk Welzijn u hierom vragen. Daarnaast zijn er technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Persoonsgegevens zullen niet aan andere partijen worden verstrekt, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of als ouders hier schriftelijk een verzoek voor indienen.

Website

Om de website optimaal te laten functioneren worden functionele cookies geplaatst. Er worden geen permanente, sessie en/of tracking cookies geplaatst. Op de website kunt u zich aanmelden via het aanmeldformulier. De gegevens die u hier invult (naam, e-mailadres en telefoonnummer) worden  uitsluitend verwerkt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw aanmelding.

Uw dossier

De wet verplicht pedagogen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of  zorgvuldige onderzoek te doen.  De wet verplicht mij om de dossiers twintig jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u Kinderpraktijk Welzijn vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u Kinderpraktijk Welzijn verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht mij te verzoeken om vernietiging van (delen uit)  uw dossier. Voor alle rechten geldt dat ik in principe in ga op uw verzoek. Alleen als dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad,  kan ik uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Als pedagoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat ik alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet mij het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoek ik als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het  kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen. Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind  door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen,  dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet,  dan oefenen  de ouders, broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Klachten en melden

Wanneer u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit met mij bespreken. U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Mocht er onverwachts iets niet goed zijn gegaan met de bescherming van uw gegevens, dan zal ik dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen of mailen met:

Kinderpraktijk Welzijn

Joëlle Noya MSc.
Pinksterbloem 31
1689RB Zwaag
06-42390395
joelle@kinderpraktijkwelzijn.nl